Đá cảnh Hắc Bạch Vô Thường

Mã số: 8SHV9B16

Thông tin

Kích thước Hắc Lão: Ngang 11cm, Cao 26cm, Dày 10cm
Chất liệu : Gniess

Kích thước Bạch Lão: Ngang 13cm, Cao 24cm, Dày 8cm
Chất liệu : Gniess