Núi Hai Đỉnh

Mã số: SHV143

Thông tin

Order Núi Hai Đỉnh Núi Hai Đỉnh

Kích thước : 33cm x 26cm x 13cm

Chất đá: Bazan

Mô phòng hình ngọn núi hai đỉnh bị xâm thực của sóng biển, như ngọn núi giữa biển.